2023-2024 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Мектеп әкімшілігі Мақала бойынша оқу-әдістемелік материалдар

Барлығы: 84 материал
Дайын ҚМЖ. Барлық пәндерден 2022-2023 оқу жылына, жаңа бұйрыққа сай жасалған
Сертификатталған тренер жасаған
01.01.2023
17 863
13 694
ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандарты бойынша жасалған. 2022-2023 оқу жылына арналған
Балаларға қосымша білім беруді дамытудың перспективалық үлгілері және оларды жүзеге асыру механизмдері
539 тг
Айдарханбеков Елдос Алибекович
01 Ақпан 2023
81
1
Балаларға қосымша білім беруді дамытудың перспективалық үлгілері және оларды жүзеге асыру механизмдері туралы ақпарат беріледі
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Мектепке дейінгі балалар
Жаңа жағдайдағы неке мен отбасы мәселелері
539 тг
Култаева Эльмира Рустемовна
15 Қырқүйек 2022
207
0
оқушылардың құқық бұзушылықтың алдын алу, неке бұзу мәселелерінің алдын алу. Отбасы құндылығын насихаттау
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ
539 тг
Шойнбаева Айкерим Турсынбековна
22 Сәуір 2022
191
0
Сындарлы оқыту теориясының модульдері мен әдіс-тәсілдерін қолдануда АКТ құралдарының маңызын насихаттау. Сабақта оқушылардың қызығушылықтарын арттыру мен білім сапасын жақсарту мақсатында АКТ құралдарын қолданып, дидактикалық материалдар жасау және оқушыға ұсыну жолдары айтылады.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
Полиязычие в Казахстане
539 тг
Маулетова Индира Омаржановна
21 Ақпан 2022
194
0
Развитие полиязыковой личности, способной на социальное и профессиональное самоопределение, владеющей несколькими языками, способной осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию через сотрудничество со школой, семьей и социальным окружением.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
ЖАС МЕКТЕП БАСШЫСЫНЫҢ КӘСІБИ САНА-СЕЗІМІНІҢ ДАМУЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕ РЕТІНДЕ
539 тг
Боранқұл Раушан Исақызы
21 Желтоқсан 2021
321
0
Мақалада жас мектеп басшыларының кәсіби сана-сезімін қалыптастыру мәселесі өзекті болады. Авторлар мектеп басшының кәсіби қарым-қатынасының маңызды түрі сабақтан тыс іс-шаралардың (кеш, экскурсия, мәдени жүру, сынып сағаты, жиналыс) рөлі мен маңыздылығын негіздейді. Осы жұмыста жүзеге асырылатын негізгі идея: Қазақстанның білім жүйесінде Білім беру ұйымының басшысы іріктеуден өту үшін сауатты әрі қабілетті және де өз біліктілігін үнемі жоғарылатып отыруы қажет. Шетелдік тәжірибені, әдеби дереккөздерді талдау нәтижесінде авторлар кәсіби қызметтің түрленуі, оның сапалық жаңа деңгейі, өз кезегінде, бұдан әрі тұлғалық өсуге (қызметтің операциялық аспектісінің түрлену есебінен ғана емес, сонымен бірге өз адамдардағы «бөгде тұрмыс», дербестену үрдісі арқылы) алып келеді, бұл өз кезегінде кәсіби қызметті жаңа мәнге, жағдаяттық мазмұнға толтырады.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
«Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»
539 тг
Кабдельманов Руслан Галямович
11 Желтоқсан 2021
484
0
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних представляет собой одно из ведущих направлений всей борьбы с преступностью. Их эффективное предупреждение является существенным условием охраны нравственного здоровья подрастающего поколения. Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный, многоаспектный и продолжительный во времени. Специфическая задача колледжа в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической деятельности. Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. Однако только семья была, есть и будет ведущим социальным институтом в формировании личности.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
"С чего начать планирование учебно-воспитательной работы школы?"
539 тг
Байжанова Макпал Толеухановна
10 Желтоқсан 2021
219
0
Мектептің оқу тәрбие-жұмысын құруды неден бастау керек? Қандай маңызды сұрақтарға көңіл аударған жөн. Осы және басқа сұрақтарға мақаладан жауап табасыздар деген ойдамын.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
Мақала Оқушыларға құқықтық білім мен тәрбие беру
539 тг
Жумагулова Жанар Жалгасбаевна
09 Желтоқсан 2021
317
0
Азаматтық қоғам құқықтық мемлекеттің қалыптасуының басты алғышарттарының бірі – жасөспірімдердің құқықтық білімін жетілдіру, құқықтық мәдениетін қалыптастыру, әсіресе оның құрамды бөлігі – жасөспірімдердің құқығының мәдениеті.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ОЙЫН АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
539 тг
Аманова Гульжан Кенбаевна
07 Желтоқсан 2021
457
0
Бұл мaқaлада мектеп жaсына дейiнгi балaлaрдың тaнымдық қабілетін ойын арқылы дaмытуға болaтыны жайлы жазылғaн.«Ойын бaлaның aлдынaн өмір еciгін ашып, оның танымдық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл - ойдың қaлыпты дaмуы жоқ және болуы мүмкін емес»,- деп В. А. Сухомлинский айтқандай, ойын дүниегe қaрай aшылған үлкен жaрық іспетті. Ойын aрқылы бaлaның өзін - өзі бaсқaрy қaбілеті, тәрбиелігi, жayaпкершілігі, оқу қызметiнe деген ынтасы, ұйымшылдығы aртады.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Мектепке дейінгі балалар
Google Кестелерінің көмегімен циклограмма құру әдістері
539 тг
Хайрова Айнагул Хабибуллиевна
17 Қараша 2021
279
0
Мектеп әкімшілігінің жұмысына қажет кесте құру әдістері көрсетіледі. Гугл кесте арқылы мектеп жұмысының қараша айында құрылған циклограммасы берілген.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
"БІЛІМ БЕРУДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ" тақырыбында жазылған мақала.
539 тг
Омарова Айгул Жарболкызы
14 Қараша 2021
207
0
Кілттік сөздер: білім беру жүйесі, жаңару процесі, педагогикалық технология, педагогикалық шеберлік. Ключевые слова: система обучения, процесс обновления, педагогическая технология, педагогическое мастерство. Қазiргi кезде республикамызда бiлiм берудiң жаңа жүйесi жасалып, әлемдiк бiлiм кеңiстiгiне енуге бағыт алуда. Білім беру жүйесінің алдындағы жаңа міндеттердің бірі инновациялық педагогикалық оқыту технологияларын пайдаланып білім сапасын арттыру. В настоящее время в стране разрабатывается новая система образования, направленная на выход в мировое образовательное пространство. Одна из новых задач, стоящих перед системой образования, - повышение качества образования с использованием инновационных педагогических технологий обучения.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
мақала Ауыл туралы
539 тг
Копабаева Жанна Нурдиллаевна
28 Қазан 2021
592
0
Мақала Ауыл - қазақтың тамыры. Мақалада ауылдың бұрыны мен келешегі, өскелең ұрпаққа берері айтылады.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
Развитие волонтерства
539 тг
Нугманова Динара Исенгельдыевна
22 Қырқүйек 2021
199
0
• «150 добрых дел», оказание социальной помощи нуждающимся семьям и пожилым людям. • «Герои нашего времени», участие в патриотических проектах, помощь ветеранам Великой Отечественной войны. • «Чистые реки Казахстана», участие в эко-челленджах по защите окружающей среды.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
Мақала "Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың маңызы"
539 тг
Каленова Анаргуль Жумабековна
29 Шілде 2021
282
0
Мақалада білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың маңызы туралы айтылады. Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Функционалдық сауаттылық - тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. Функционалдық сауаттылық жеке адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады. Функционалдық сауаттылыққа берілген анықтама, түсініктемелер жас өспірім балаларға ғана емес, ересек адамдарға да ой салатын, өмір бойы білім алу қағидатын баса ұстанып, өзін дамытудың маңызын тереңдете түседі.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
1-маусым балаларды қорғау күніне өтілген іс-шара
539 тг
Исабекова Нуржамал Умирзаховна
03 Маусым 2021
351
0
қайырымдылық жасау игі іс
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
Қосымша білім беру арқылы бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу
539 тг
Тайлакова Асия Абылайхановна
21 Мамыр 2021
220
0
Қосымша білім беру ұйымдарының педагогтарына арналған
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
М. Горький атындағы жалпы орта мектебі " КММ-де педагогтардың түрлі категорияларымен сараланған жұмыс жүйесі
539 тг
Кадирова Салтанат Сатышовна
09 Сәуір 2021
484
0
М. Горький атындағы жалпы орта мектебі " КММ-де педагогтардың түрлі категорияларымен сараланған жұмыс жүйесі туралы жан-жақты көрсеткіштер
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
Путь к успешной карьере: олимпиада и научные проекты
539 тг
Алимова Яйра Хашимовна
02 Сәуір 2021
455
0
Путь к успешной карьере: олимпиада и научные проекты Мы видим наших учеников – гражданами мира, участниками мировых производственных процессов, включенными в глобальную систему разделения труда. Мы готовим наших учащихся к сотрудничеству и здоровой конкуренции в международном контексте.
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
Мектептегі мұғалім көшбасшылығы
539 тг
Жұманбек Нұргүл Рахметқызы
15 Наурыз 2021
709
0
Педагогтарға арналаған мақала
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Басқа
Тәрбиенің отбасынан басталатыны жайында
539 тг
С.С.Исмаилова
27 Ақпан 2021
250
0
Тәрбиенің отбасынан басталатвны туралы
Мектеп әкімшілігі
Мақала
Барлық сыныптар
Ресми Республикалық
байқаулар кестесі
Портфолиоңызды толтыруға арналған ДИПЛОМДАР МЕН СЕРТИФИКАТТАР алып, санатыңызды көтеріңіз!
320112
материал
жарияланған
Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, мыңдаған педагогтың алғысы мен аттестацияға жарамды сертификат алыңыз!
«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Жүйелі-әдістемелік кешен

Еліміздің барлық ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп Республика бойынша ең үлкен материалдар базасын жасап, барлық педагогтардың тәжірибе алмасу алаңын қалыптастырып отырмыз. Барлық материалдарды педагогтар жүктеп алып сабағына қолдана алады

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайтында ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта барлық пәндерден, қазақ тілінде ақпараттар бар. смк еду кз, ашық сабақтар, қысқа мерзімді жоспарлар, тәрбие сағаттың сцеранийлері жарияланған. Сайтта олимпиадаларға қатысып өз біліміңізді тексеріп көрсеңіз болады. Жалпы, орталығымыздың басты мақсаты: ұстаздарға кез-келген жерде, кез-келген уақытта білім алуына мүмкіндік беру. Ұстаздардың барлық өзекті мәселелеріне инновациялық шешім тауып, шығармашылық жұмыспен айналысуына уақыт сыйлау. «Ұстаздарға сапалы білім бере алсақ, бүкіл Қазақ еліне білім бере аламыз» - деген сенімдеміз.