×
Сертификат тегін алу үшін
Материал тегін жариялау
ҚР БАҚ(СМИ) тіркеу №9512
Ең үздік ашық сабақ байқауы басталды
Алтын күз байқауы басталды
Сұрақтарды 8(771)-234-55-99 (Ватсап) осы номерге жазуға болады

Ашық сабақ "Жалаң және жайылма сөйлем"

Автор:Онгарбаева Асем
Бағыты: Завучтарға
Бөлімі: Авторлық бағдарлама
Сыныбы: 8 сынып
Жарияланған уақыты: 2017-12-31

50-ден астам пәндер бойынша материалдарды тегін жүктеп, сабақ барысында қолдануға болады

Материал туралы қысқаша түсінік

2017-2018 ж.ж. оқу жылындағы тәрбие жұмысы бойынша І жарты жылдық есебі

«Бастауыш мектептегі инклюзивті к білім беру »
пәні бойынша емтихан с ұра қтары

1. Инклюзивтік білім беруді ң шы ғу тарихы
2. Инклюзивті білім беруді ң ма қсат міндеттері
3. Инклюзивті білім беру ережелері
4. Инклюзивті білім беру концепциясы
5. Инклюзивті білім беруді ң прин циптері мен шарттары
6. Ерекше білім алуды қажетсінетін балаларды ң жа ғдайында ба ға беру мен ба ғалау
7. Ойын үрдісінден ба қылау әдісі
8. Ата –аналарды о қытуды ң формалары
9. Дамуында ғы б ұзылыстарды ң себепт ерін аны қтау әдістемесі
10. Ұлтты қ білім беру ж үйесі ж әне инклюзивті білім беру
11. Ерекше қажетсінуді қажети ететін балаларды о қытуды ң ә дістері
12. Инклюзивті білім беру топтарында саба қ беру мен ойындарды ұйымдастыру
13. Инклюзивті білім беруді ң генезисі мен даму кезе ңдері
14. Инклюзивтік білім беру ұйымдарыны ң халы қаралы қ тәжірибесі
15. Ер екше қажетсінуді керек ететін балаларды ң жан ұясымен ж ұмыс ж үргізу т үрлері
16. Балалар интеграциясыны ң жа ғдайы т үрлері
17. Инклюзивті білім беруді ұйымдастыруды ң саясаты
18. Инклюзивті білімді ұйымдастыру ж үйесіндегі д үниеж үзілік әлемдік тенденциясы
19. Арнайы к оррекциялы қ мекемелердегі дене т әрбиесі ерекшеліктері
20. Балаларды ба қылауды ң ә дісі мен т үрлері
21. Инклюзивті білім беруді ң теориялы қ негіздері
22. Инклюзивті білім беру бойынша халы қаралы қ құ жаттар
23. Ерекше қажетсінуді керек ететін балаларды т әрбиелеу мен о қытуды ң жо спарларын
өң деу
24. Инклюзивті білім беру тобында қорша ған орта жа ғдайында ғы мінездемелер
25. Іс-әрекетте белсенділікті ң түрлері
26. Инклюзивті білім беру ж үйесіні ң ұ йымдарыны ң ә лемдік даму ба ғыты
27. Қаза қстан Республикасында ғы м үгедек балаларды ң даму ба ғыты
28. Бала дамуын ың мониторингісі
29. Балалар интеграциясыны ң жа ғдайы т үрлері
30. Интеграциялы қ оқытуды ң Отанды қ ба ғдарламасы
31. Ерекше қажетсінуді керек ететін балалар ға интеграциялы қ модулі
32. Ин клюзивті білімні ң жа ғдайы мен ша рттары
33. Инклюзивті білім беруді ң ресурстары (адамдар, қаржыл андыру,білім ж әне а қпарат)
34. Инклюзивті білім беру факторы
35. Ерекше қажетсінуді керек ететін балар мен ж ұмыс істеуге т әрбиешілер дайындау
36. Ерекше қажетсінетін балаларды жіктеу (классификациялау)
37. Медициналы қ – психологиялы қ – педагогикалы қ консилиумы
38. Дамуын да ауыт қушылы ғы бар балаларды ң түрлері
39. Иклюзивті білім беруді Қаза қстанда ж үзеге асыру
40. Ата -аналармен педагогикалы қ жұмыс ж үргізу әдістемесі
41. Интеграциялы қ оқытуды ң Отанды қ ба ғдарламасы
42. Ерекше қажетсінуді керек ететін балалар ға интеграциялы қ модулі
43. Инклюзивт і білімні ң жа ғдайы мен шарттары
44. Иклюзивті білім беру ұйымдарыны ң халы қаралы қ тәжірибесі
45. Ерекше қажетсінуді керек ететін балаларды ң жан ұясымен ж ұмыс ж үргізуді ң
түрлері
46. Қаза қстан Республикасында ғы м үгедек балаларды ң даму ба ғыты
47. Бала дамуыны ң мониторингісі

48. Ерекше қажетсінуді керек ететін балаларды бейімдеу әдістемесі
49. Ерекше қажетсінуді керек ететін балаларды педагогикалы қ диагностикалау
әдістемесі
50. Ерекше білім алуды қажетсінетін балаларды ң жа ғдайында ба ға беру мен ба ғалау
51. Ойын үрдісінден ба қылау әдісі
52. Дам уында ғы б ұзылыстарды ң себептерін аны қтау әдістемесі
53. Инклюзивті білім беру топтарында саба қ беру мен ойындарды ұйымдастыру
54. Ерекше қажетсінетін балаларды жіктеу (классификациялау)

50-ден астам пәндер бойынша материалдарды тегін жүктеп, сабақ барысында қолдануға болады

Сертификатты жеке кабинеттегі жетістіктерім бөлімінен жүктеп алуға болады

Материалды сайттан тегін жүктеу

Материал ұнаса парақшаңызға сақтап қойыңыз!

Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.

Олимпиада бітуіне қалды: