×

БЖБ жылу құбылыстары

Материал туралы қысқаша түсінік

1 тарау "Жылу құбылыстарына" арналған бөлім бойынша жиынтық бағалау

Төмендегі ақпарат осы құжаттың шамамен алынған тексттік нұсқасы болып табылады және бұл ақпарат тек танысу үшін арналған. Осы материалды жүктеу үшін төмендегі материалды жүктеу деген кнопканы басу керек, материалды жүктеу тегін


«Жылу құбылыстары» бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары


Оқу мақсаттары 8.3.1.2 – температураның мәндерін әр түрлі шкала (Цельсий,Кельвин) бойынша өрнектеу

8.3.2.6 – Заттың меншікті жылу сыйымдылығының
мағынасын түсіндіру

8.3.2.5 – жылу алмасу процесі кезінде алған немесе
берген жылу мөлшерін анықтау

8.3.2.1 – Дененің ішкі энергиясын өзгерту
тәсілдерін сипаттау

8.3.2.7 – отынның жануы кезінде бөлінген жылу
мөлшерін анықтау

Бағалау критерийлері

Білім алушы

 • Температураның мәндерін әр түрлі шкала (Цельсий, Кельвин) бойынша өрнектейді

 • Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдерін сипаттайды

 • Заттың меншікті жылусыйымдылығының мағынасын түсіндіреді

 • Жылу алмасу процесі кезінде алған немесе берген жылу мөлшерін анықтайды

 • Отынның жануы кезінде бөлінген жылу мөлшерін анықтайды

Ойлау дағдыларының Білу, түсіну, қолдану

деңгейлері


Орындау уақыты 20 минут

Тапсырмалар

 1. Адам өзінің температурасын өлшегенде термометр 17,90 көрсеткен. Ол қандай термометрді қолданған?

А) Цельсий шкаласы бар;

В) Кельвин шкаласы бар;

С) Фаренгейт шкаласы бар;

Д) Жарамсыз термометрді. [1]

 1. Егеу мен білеушені өңдегенде ол қызады. Егеуді пештің үстіне қойсақ та ол қызады. Екі жағдайдағы дененің ішкі энергиясының өзгеруін түсіндіріңдер.

__________________________________________________________________


[ 2]


 1. Төмендегі тұжырымдардың шын немесе жалған екенін анықтаңыз:

а) Судың меншікті жылусыйымдылығы мұздың меншікті жылусыйымдылығынан артық _____________ [1]

b) Дененің меншікті жылусыйымдылығы неғұрлым үлкен болса, оны қыздыру үшін соғұрлым көбірек жылу мөлшерін жұмсаймыз __________[1]

c) Меншікті жылусыйымдылығы заттың тығыздығына тәуелді _________ [1]

 1. Ас дайындау кезінде күнбағыс майын температурасы 100С-тан 1000С-қа дейін қыздыру үшін 40500 Дж жылу жұмсалған. Қазанға құйылған майдың массасын анықтаңыз. (смай=900 Дж/(кг·ºС))

__________________________________________________________ [2]

 1. Бастапқы температурасы 100С, көлемі 1 л су берілген.

a) Судың массасын анықтаңыз; (ρ=1000 кг/м3)

______________________________________________________________ [1]

b) 5 г спирт толық жанғанда бөлінетін жылуды есептеңіз; (qспирт =27 МДж/кг)

______________________________________________________________[1]

c) Егер спирттің жануы кезінде бөлінген жылу толығымен суды қыздыруға жұмсалса, судың соңғы температурасын анықтаңыз. (ссу=4200 Дж/(кг∙К))

________________________________________________________________[1]

d) b-жағдайында есептелінген жылу мөлшерінің мәнін пайдаланып, керосиннің қанша мөлшерін жағу қажет екенін есептеңіз (qкеросин =46 МДж/кг).

________________________________________________________________[1]


Жалпы балл: 12

Бағалау критерийлері

Тапсырма №

Дескрипторлар

Балл

Білім алушы

Температураның мәндерін әртүрлі шкала бойынша өрнектейді


1

Берілген температураны әртүрлі шкалаларғы (Цельсий, Кельвин) қойып, алынған температураны адам денесінің қалыпты температурасымен салыстырады

1

Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдерін салыстырады

2

Дененің ішкі энергиясын өзгерту 2 тәсілін сипаттайды

2

Заттың меншікті жылу сыйымдылығының мағынасын түсіндіреді

3

Су мен мұздың меншікті жылусыйымдылықтарының мәнін салыстырады

1

Меншікті жылусыйымдылық шамасының физикалық мағынасын түсінеді

1

Меншікті жылусыйымдылықтың қандай шамаларға тәуелді екенін біледі

1

Жылу алмасу процесі кезінде алған/берген жылу мөлшерін анықтайды

4

Жылу мөлшерінің формуласын түрлендіреді

1

Майдың массасын анықтайды

1

Денені қыздырғанда алған жылу мөлшерін анықтайды

5

А)Судың массасын анықтайды

1

В) Спирт жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшерінің мәнін анықтайды

1

Отынның жану кезінде бөлінген жылу мөлшерін анықтайды

С) Судың соңғы температурасын анықтайды

1

Е) Жанған керосиннің массассын анықтайды

1

Жалпы балы

12

В бөлімі

2-тоқсанның жиынтық бағалау спецификациясы


2-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу


Ұзақтығы - 40 минут

Балл саны - 20


Тапсырма түрлері:

КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;

ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;

ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.


Жиынтық бағалаудың құрылымы


Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.

Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапсырма саны*

тапсырма*

Тапсырма түрі*

Орындау уақыты, мин*

Балл*

Бөлім бойынша балл

Тығыздық

7.2.2.12 - әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану

7.2.2.15 - тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану

Қолдану

Жоғары деңгей дағдылары

1

6

ТЖ

12

5

5

Денелердің өзара әрекеттесуі

7.2.2.1 - инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру

Білу және түсіну

7

1

КТБ

2

1

15

4

ҚЖ

2

1

7.2.2.10 - масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату

Білу және түсіну

3

ҚЖ

5

3

7.2.2.3 - пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру

Білу және түсіну

7

ҚЖ

2

1

7.2.2.4 - серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау

Білу және түсіну


8a,b


ҚЖ


4


2

7.2.2.5 - Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу

Қолдану

8 c

ТЖ

5

2

7.2.2.6 - тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау

Білу және түсіну

5

ҚЖ

4

3

7.2.2.9 - денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау

Қолдану

2

ҚЖ

4

2

Барлығы:


40

20

20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

«Физика» пәнінен 2-тоқсанға арналған

жиынтық бағалаудың тапсырмалары


Тапсырмалар

 1. Ұшақ аэропортқа қонғалы төмендеп келеді. Неліктен ұшақтың тежелу жолы ұзақ болады?

А) Ұшақтың қанаттарының өлшемдеріне байланысты.

В) Ұшақтың массасы үлкен болғандықтан;

С) Инерция құбылысына байланысты;

D) Ауаның тығыздығы көп болғандықтан.

Е)Ұшақ дөңгелектерінің радиусы аз болғандықтан. [1]

 1. Денеге бір мезгілде F1 =15 Н және F2 =20 Н күштер әрекет етеді.

a) Осы күштер бағыттас болғандағы қорытқы күштерді есептеңіз.
_____________________________________________________________

b) F1мен F2қарама-қарсы бағытта болғандағы қорытқы күштерді есептеңіз.
____________________________________________________________ [1]

c) Төмендегі суретке күштер бағыттас болған жағдайды графикалық түрде көрсетіңіз.[1] 1. С уретте F1 және F2 күштері көрсетілген.

Төмендегі тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс немесе дұрыс емес екендігін анықтаңыз.

a) Ғ2- мен ауырлық күшінбейнелеген;______________________________ [1]

b) Ғ1-мен салмақты бейнелеген;

______________________________[1]

c) Дененің массасы 0,005 т болса, онда ауырлық күші 49 Н-ға тең болады ______________________________ [1] 1. Үстелде тұрған арбашаға ағаш білеуше қойылды. Төмендегі жағдайларды қарастырыңыз.

Арбашаны үлкен жылдамдықпен тартып қалсақ, ағаш білеуше _________________________________________________________________

Неліктен? _____________________________________________________________[1] 1. Үйкеліс түрлерін анықтаңыз:

a) Ағаш білеуше столдың бетінде жылжиды; ___________________________________________________________[1]

b) Ойыншық автомобиль еденде қозғалып барады_____________________________________________________ [1]

c) Оқушы шкафты жылжытпақ болып итергенде оны қозғалта алмады; _______________________________ [1]


 1. Суретте мензурка бейнеленген.

a) Мензурканың бөлік құнын және аспаптық қателігін анықтаңыз. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ [1]

b) Бірінші мензуркадағы сұйықтың деңгейін анықтаңыз. __________________________________________________________________[1]

c) Екінші мензуркадағы сұйықтың деңгейін анықтаңыз. __________________________________________________________________ [1]

d) Суға батырылған дененің көлемін есептеңіз. ______________________________________________________________________________________________________________________________________[1]

e) Егер арматура бөлігінің массасы 70 г болса, оның тығыздығын есептеңіз. ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ [1] 1. Деформацияның серпімді және пластикалық түрлеріне мысалдар келтір

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________[1]

 1. Суретте серпімділік күшінің серіппеұзаруына тәуелділік графигі берілген.

a) Графикті пайдаланып серіппенің ұзаруы 40 см болғандағы серпімділік күшін анықтаңыз. ________________________________________________

______________________________________________________________[1]b) Серіппенің қатаңдық коэффицентін есептеңіз.

________________________________________________________________________________________________________________________________ [1]

c) Серппенің ұзаруы 900 мм болса, серпімділік күшін анықтаңыз.

____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ [2]

Жалпы балл: 20

Балл қою кестесі


Жауабы

Балл

Қосымша ақпарат

1

В, C

1


2

a) 35 H

b)5 H

1


c)

1


3

a) дұрыс емес

1


b) дұрыс емес

1


c) дұрыс

1


4

Білеуше үстелге құлайды

1


Бұл инерция құбылысымен түсіндіріледі


5

Сырғанау

1


Домалау

1


Тыныштық

1


6

a) 1 мл және 0,5 мл

1

1∙ 10-6 м3

және 0,5∙ 10-6 м3

b) 13,5 мл

1

13,5 ∙ 10-6 м3

c) 22,3 мл

1

22,3 ∙ 10-6 м3

d) 8,8 мл

1

8,8 ∙ 10-6 м3

e) 7954 кг/м3

1

8000 кг/м3

7

Серіппенің сығылуы (созылуы), резеңкенің созылуы, доптың сығылуы


1Пластилиннің, саздың пішінін өзгертуі

8

a) 2Н

1


b) 5 Н/м

1


x=0.9м, F=k*x

c) 4,5 Н

1

1


Жалпы балл

20

Материал туралы ақпарат

Дата публикации

02.Қараша.2019

7 көрсетілім | 0 жүктеу

0

Назар аударыңыз, осы материалды жариялағаныңыз туралы сертификатты менің материалдарым деген бетте жүктеп алуға болады

Ұқсас материалдар

Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.